FORGOT YOUR DETAILS?

Policy För Överföring Av Betalkort

Denna app lagrar användardata.

Vilken data lagras?

Denna app lagrar, antingen genom själva appen eller via tredje part, följande typer av information: Cookies, appstatistik, förnamn, telefonnummer och e-postadress.

Fullständig information om varje rubrik finns i motsvarande sektion av denna policy eller i en specifik förklarande text som visas innan informationen insamlas. Uppgifterna upplåts av användaren eller, i fallet statistik, insamlas automatiskt när appen används.
Om inget annat anges är all information som efterfrågas av appen obligatorisk och om informationen inte upplåts kan programmet inte utföra sina tjänster. I de fall där appen specificerar att någon information inte är obligatorisk, behöver ingen information anges för att appen ska fungera.
Om det är oklart vilken information som är obligatorisk, vänligen kontakta ägaren.
Cookies och andra spårningsverktyg används av denna app eller av tredje parter i samband med denna app för att tillhandahålla appens tjänster för användaren, utöver övriga skäl som anges i detta dokument och i cookie-policyn om sådan finns.

Tillvägagångssätt och plats för databehandling

Behandlingsmetoder

Ägaren säkerställer att ingen obehörig part har möjlighet att visa, publicera, modifiera eller förstöra informationen.
Databehandlingen sker via datorer och/eller IT-verktyg i enlighet med de metoder som är direkt relaterade till syftet med behandlingen. Utöver ägaren kan i vissa fall informationen delas med anställda som hanterar appen (administration, säljpersonal, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller tredje part (såsom IT-tjänster, postgång, lagringstjänster, IT-företag, kommunikationstjänster) som anlitas av ägaren som databehandlare vid behov. En uppdaterad lista över dessa parter finns tillgänglig på förfrågan, kontakta då ägaren

När behandlas data?

Ägaren behandlar användardata i följande fall:

 • Med användarens samtycke i angivet syfte/syften.
 • Databehandlingen är nödvändig för utförandet av en överenskommelse med användaren;
 • Databehandlingen är nödvändig enligt lagkrav;
 • Databehandlingen är relaterad till uppgifter i samhällets tjänst;
 • Databehandlingen är nödvändig för befogade syften.

Ägaren hjälper gärna till att förtydliga de specifika fall där databehandling sker, i synnerhet i de fall där informationen som lämnas är obligatorisk.

Var behandlas data?

Informationen behandlas på ägarens kontor och på övriga platser där inblandade parter befinner sig.

Beroende på var användaren befinner sig kan dataöverföring ske till ett annat land. För mer information om detta hänvisas till sektionen med detaljer om databehandling.

Användare har rätt till information om dataöverföring till länder utanför EU eller till internationella organisationer såsom FN, samt information om de säkerhetsåtgärder som ägaren vidtar för att skydda användarens data.

I händelse av sådan överföring kan användare få mer information i relevanta sektioner av detta dokument eller fråga ägaren.

Hur länge lagras data?

Användardata behandlas och lagras så länge som behövs för att utföra det syfte för vilket de har samlats in.

Således:

 • Användardata som samlats in av skäl relaterade till genomförandet av en kontraktstjänst mellan ägaren och användaren lagras tills kontraktet är uppfyllt.
 • Användardata som samlats in för ägarens befogade syften lagras tills syftet är uppfyllt. För mer information om dessa syften, se relevanta sektioner av detta dokument eller kontakta ägaren.

Ägaren kan lagra användardata längre än vad som angivits ovan om och när användaren har lämnat samtycke till detta, och fram tills användarens samtycke tas tillbaka. Utöver detta kan användardata lagras längre om lagen kräver detta eller på order av rättsväsendet och dylika samhällsinstanser.

Efter perioden ovan skall användardata raderas.

Syftet med databehandlingen

Information kopplad till användaren samlas in för att ge ägaren möjlighet att utföra sina tjänster, samt i följande syften: interaktion med externa sociala nätverk och plattformar, statistisk analys samt kontakt med användaren.

För mer detaljer om dessa syften och om vilken typ av information som används för ett specifikt syfte, se respektive sektioner av detta dokument.

Användarens rättigheter

Användaren har särskilda rättigheter gällande sin personliga data som lagras av ägaren.

I synnerhet har ägaren rätt att:

 • Ta tillbaka sitt samtycke när som helst. Där användaren tidigare lämnat samtycke till att deras data lagras och behandlas kan detta samtycke tas tillbaka.
 • Invända mot behandling av data. Om behandlingen sker på andra grunder än användarens samtycke. Mer detaljer finns i sektionen nedan.
 • Komma åt sin data. Användaren har rätt att veta om deras data behandlas av ägaren, rätt till viss information om behandlingen samt rätt att få ut en kopia på den data som behandlas.
 • Verifiera och korrigera. Användaren har rätt att verifiera att deras data stämmer samt att uppdatera eller korrigera den.
 • Begränsa behandlingen av data. Användaren har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av deras data. I detta fall behandlar inte ägaren användarens information utöver att lagra den.
 • Begära att deras data raderas. Användaren har i vissa fall rätt att begära att deras data raderas fullständigt av ägaren.
 • Få ut sin data och överföra den till en annan part. Användaren har rätt att få ut sin data på ett strukturerat sätt i ett maskinläsbart format och, om tekniskt möjligt, få den överförd till en tredje part. Detta gäller i de fall där data behandlas på ett automatiserat sätt och där behandlingen bygger på användarens samtycke i samband med ett kontrakt.
 • Anmäla klagomål. Användaren har rätt att klaga på hanteringen av deras data till en kompetent instans för dataskydd.

Detaljer om rätten att invända mot behandling av data

I de fall där användardata behandlas i samhällets tjänst eller i ägarens befogade syften, kan användare invända mot behandlingen på basis av deras situation för att styrka invändningen.

Om användardata däremot behandlas i direkt marknadsföringssyfte, har användaren rätt att invända mot den behandlingen när som helst utan någon ytterligare motivering. Huruvida ägaren behandlar data i direkt marknadsföringssyfte framgår i relevanta sektioner av detta dokument.

För att utöva dessa rättigheter

Alla förfrågningar enligt ovan kan skickas till ägaren via kontaktinformationen i detta dokument. Detta skall ske utan någon kostnad och alla förfrågningar skall besvaras av ägaren så snart som möjligt och alltid inom en månad.

Ytterligare information om insamling och behandling av data

Rättsprocesser

Användarens data kan komma att användas i juridiska syften av ägaren i och inför potentiella rättsprocesser relaterade till felaktig användning av denna app eller dess tjänster.
Användaren är medveten om att ägaren kan bli ombedd att avslöja personlig information på begäran av samhällsinstanser.

Ytterligare information om personlig användardata

Utöver den information som finns i detta dokument, förekommer mer information om insamling och behandling av användardata i de sammanhang inuti appen där den är relevant.

Information som inte finns i detta dokument

Ytterligare detaljer avseende insamlingen eller behandlingen av användardata kan begäras ut av ägaren när som helst. Se kontaktinformationen i detta dokument.

Ändringar i integritetspolicyn

Ägaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att underrätta sina användare på denna sida och eventuellt inuti appen och/eller – så vitt det är tekniskt och juridiskt rimligt – genom att kontakta användarna via den kontaktinformation som finns tillgänglig för ägaren. Det är högst rekommenderat att besöka den här sidan ofta och se datumet för senaste ändring som visas längst ner.

Om ändringarna påverkar hur data behandlas efter användarens samtycke, måste användaren ge sitt samtycke till ägaren på nytt.

Ägare och Data Controller

KOSU TAXI AB

Handenterminalen 4, plan 9

136 40 Handen

Stockholm/Sweden

www.kosutaxi.com

kosutaxi@gmail.com

+46722900965

+46858630100

 

TOP